Pillow


pillow-windows64-py3.6.exe

pip3 install Pillow

pip3 install Pillow


Test whether Pillow has been installed

Thomas Jeffeson